Πως δουλεύει

Εγχειρίδιο ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης

Εγχειρίδιο Help Desk - Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος μαθαίνει – εκπαιδεύεται με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο τρόπους. 

 - Σύγχρονη εκπαίδευση
 - Ασύγχρονη εκπαίδευση

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να ολοκληρωθεί με έναν από αυτούς τους τρόπους ή και το συνδυασμό τους. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τα 2 είδη ψηφιακής εκπαίδευσης.