Σύγχρονη Εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείτε ως προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας και παρατηρούμε την όλο και συνεχώμενη ανωδική χρήση της από εκπαιδευτικούς καθώς και από μαθητές. 
Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνετε σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση οι μάθητές και ο καθηγητής μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να βρίσκονται όλοι σε μια εικονκή αίθουσα διδασκαλίας από όπου θα γίνετε το μάθημα.

Πλεονεκτήματα σύγχρονης εκπαίδευσης:
 - Αποστολή προσκλήσεων σε νέα άτομα για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω της εικονικής τάξης.
 - Παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας που έχει διαμορφώσει κατάλληλα ο καθηγητής.
 - Ένταξη κειμένων, παρουσιάσεων και αρχείων.
 - Παρακολούθηση συζητήσεων μέσα στην εικονίκη τάξη.
 - Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ μαθητών και καθηγητή.
 - Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσης που θα ήταν ανέφικτες κάτω από άλλες συνθήκες.