Σεμινάρια

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ανάλυση μαθήματος

Ανάλυση μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται σε διάρκεια 80 ωρών.
Χωρίζεται σε 12 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης & 68 ωρες ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Σύγχρονη επαίδευση
Οι συνεδρίες υλοποιούνται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-καθηγητή γίνετε σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Ασύγχρονη εκπαίδευση
Δεν απαιτεί τη σύγχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών. Με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν με το υλικό πρός διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, καλύπτοντας τον απαιτούμενο χρόνο.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑΔ04 (ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7-ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών, και ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση Β’ κύκλου, αφορά σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, οι οποίες (υπηρεσίες) περιλαμβάνουν:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

 

Δείτε από εδώ την προκήρυξη.

Θεματολογία

Θεματολογία

Στο μάθημα ασύγχρονης εκπαίδευσης θα βρείτε την ύλη κατανεμημένη στις παρακάτω ενότητες.

Ενότητα 1. Εισαγωγή στον τουρισμό
Ενότητα 2. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης
Ενότητα 3. Εξυπηρέτηση πελατών
Ενότητα 4. Διαχείριση παραπόνων
Ενότητα 5. Κρατήσεις
Ενότητα 6. Τηλεφωνική Επικοινωνία
Ενότητα 7. Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων
Ενότητα 8. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Ενότητα 9. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου στην αγορά εργασίας
Ενότητα 10.Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Ενότητα 11.Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

 

Επισκεφτείτε το μάθημα

 Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πως δουλεύει η πλατφόρμα elearning